Avís legal i condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa que és titular del lloc web www.casaldelsinfants.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS, amb CIF G08828998 i domicili social a JUNTA DE COMERÇ, 16 08001, BARCELONA, inscrita en el Registre d’associacions 50.959 (Registro Nacional de Asociaciones), inscripció amb data 03 de gener de 1983. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’ entitat és: web@casaldelsinfants.org

 

Usuari y règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Donacions per internet

La website de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS conté la possibilitat de realitzar donacions per Internet. La realització de les mateixes requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals establertes a aquest efecte per l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS amb CIF G08828998 i domicili social ubicat al C/JUNTA DE COMERÇ, 16 08001, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comunicacio@casaldelsinfants.org. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel•lectual i industrial

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A l’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS té el seu domicili a BARCELONA, España.

Avís legal i condicions d’ús